POLIMETER = (♦POLIMETRIJA♦) = (♦POLIMETRIKA♦)

ANG: polymeter; NEM: Polymetrik (gl. KM); FR: polymétrie (gl. KM); IT: polimetro, polimetria (gl. KM).

ET: Predpona poli- iz grš. polý = mnogo; meter.

D: 1) »(Naziv za) združitev oziroma zamenjavo dveh ali več različnih mer. Polimetrija je horizontalna, če si spremembe mer sledijo druga za drugo, tako da npr. prvi takt kompozicije vsebuje dvočetrtinsko mero, drugi triosminsko, tretji in četrti štiričetrtinsko, peti petosminsko in podobno. Polimetrija je vertikalna, če različne mere nastopajo hkrati tako, da npr. v enem in istem taktu en del vsebuje dvočetrtinsko mero, drugi triosminsko, tretji tričetrtinsko itn. Včasih se tudi s primerno nastanitvijo poudarkov ustvarjajo polimetrični učinki znotraj ene in iste mere

(‹MELZ›, Ill, 102; geslo je polimetrija!)

2) »(Pri polimetriki) je treba razlikovati dva pomena: ali gre za samostojna gibanja, ki »tekmujejo« znotraj skupnega taktnega zaporedja, ali za gibanja z neskladnimi akcenti in kombinacijo taktnic.« (‹RL›, 739; geslo je »Polymetrik« = polimetrika; gl. KM!)

3) »(Naziv za) sočasnost različnih nasprotujočih si metrskih zaporedij.« (‹HI›, 359; geslo je »Polymetrik« = polimetrika; gl. KM!)

4) (Naziv za) sočasno zvenenje dveh ali več različnih metrov, npr. 2/4 v enem delu, 3/4 v drugem.« (‹APE›, 229)

5) »(Naziv za) sočasno uporabo dveh ali več metrov. Pojem se sicer včasih nanaša na posledično uporabo različnih metrov v enem ali več delih.« (‹RAN›, 645)

KM: D 1 je najbolj natančna in pravilna, razen tega, da je pri napačnem geslu (polimetrija) in da se v zadnjem stavku namesto »polimetrskih učinkov« omenjajo »polimetrični učinki« (iz polimetrike). Posebej skrbno in natančno se uporablja mera: očitno je, da avtor gesla (J. Andreis) v polimetru (ne glede na napačen naziv gesla) pravilno razlikuje meter, ki dopušča različne mere (prim. KR metra in KM mere).

Begajoč je NEM-naziv »Polymetrik« (»Polymetrum« ne obstaja, čeprav je »Metrum« = meter – gl. ‹BR›, 135, ‹L›, 441, ‹LEU›, 232, in ‹P›, 240, kjer je naveden tudi neobstoječi NEM-pojem »Polymetrie«, ki bi moral biti sopomenski s polimetrijo), predvsem zato, ker se v vseh strokovnih NEM-virih metrika enopomensko definira kot nauk, teorija (gl. D in KR metrike). Podobno je tudi z NEM-pojmom »Polyrhythmik« (gl. KR poliritmike in poliritma). V D 3 so »metrische Ordnungen« prevedeni kot »metrska zaporedja«, kar je edino pravilno, čeprav je »metrisch« pridevnik iz »Metrum« in iz »Metrik« (namreč »metrični« izhaja iz »metrike«). Sicer ima ANG-naziv osnovo meter, čeprav v ANG obstaja tudi (problematičen) samostalnik »metric(s)« = metrika (prim. KR metrike). FR- in IT- pojem »polymetrie« in »polimetria« (gl. ‹BR›, 134–135, ‹L›, 441, ‹P›, 240) sta v tem Pojmovniku skoraj sopomenska s polimetrijo, čeprav bi se osnove »meter«, »-metrija« in »metrika« očitno morale pomensko razlikovati. V ‹DLI›, XIII, 745, se pojavlja pojem »polimetro«, vendar kot pridevnik in ne v povezavi z glasbo. V ‹TLF› ni moč najti niti enega od teh pojmov. Zanimivo je, da v ‹P› p. sploh ni naveden, čeprav je v ‹P›, 240, navedena njegova natančna ANG-ustreznica »polymeter«, sicer kot napačna sopomenka polimetrije (= »polymetry«; gl. KR polimetrije).

KR: P. pomeni – kot v D 1– metrsko različnost tako v horizontalnem kot tudi v vertikalnem smislu, ne glede na različne interpretacije pomena v drugih D. Pri tem je kot osnovo treba upoštevati kriterij zapisa oziroma informacijo, ki jo ponuja zapis, tako da primer iz D 1, glede na to, da se v njem uporablja ista metrika, ne sodi v p., niti glede na omenjeno dvopomenskost v D 2, kjer se prvi pomen ne nanaša na glasbo 20. stoletja. Po tem kriteriju, tj. po kriteriju zapisa, se p. razlikuje od heterometra in poliritma, horizontalni p. (D 1) pa je enak multimetru.

GL: heterometer = (heterometrija) = (heterometrika), meter, metrična disonanca, multimeter, variabilni meter = (spremenljiva metrika).

PRIM: (polimetrija) = (polimetrika), poliritem = (poliritmija) = (poliritmika).

‹BKR›, III, 313 = »Polymetrik« (=polimetrika); ‹FR›, 67–68; ‹GR›, 140; ‹JON›, 226–228

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!