LEKSIKA

Na tej strani so izbrane glasbenoteoretične razprave v dveh skupinah: v levem stolpcu so slovenske glasbenoteoretične študije in v desnem prevodi ter povezave do zgodovinskih glasbenoteoretičnih spisov.

Naslovi z * so prosto dostopni v celoti.

* Gligo, Nikša: Pojmovnik glasbe 20. stoletja 

* Gligo, Nikša: Pojmovnik glasbe 20. stoletja 

Avtor: Nikša Gligo
Leto izida: 2012
Št. strani: 395 strani
Izdala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ISBN: 978-961-237-564-5

Slovenska izdaja Pojmovnika glasbe 20. stoletja prinaša nekoliko prirejeno izvirno obliko priročnika, ki ga je hrvaški muzikolog, akademik prof. dr. Nikša Gligo pisal na prelomu v devetdeseta leta 20. stoletja – v letih torej, ko se je v državah nekdanje Jugoslavije poleg politične samostojnosti vzpostavljale tudi nove kulturne, umetnostne in med njimi tudi glasbene identitete. To delo ne zrcali neposredno teh dogajanj, razkriva pa že na prvi pogled za tisti čas značilna prostislovja. Avtor je z naslovom v izvirniku želel poudariti, da ne ponuja presktiptivna opredeljevanja posameznih pojmov, temveč deskriptivni priročnik v obliki vodnika po pokrajinah glasbe 20. stoletja: Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća naj bi bralca vodil skozi pomenske pla(s)ti ključnih pojmov kompozicijske, glasbenoteoretične, estetske in institucionalne zgodovine glasbe 20. stoletja. Toda avtor je ponudi več kot le vodenje: ponudil je strokovno zbirko muzikoloških razlag temeljnih pojmov glasbe 20. stoletja, ki nikakor ni zamejena na opis, temveč izčrpno predpisuje. Avtor ni obšel preskriptivnosti, normiranja, predpisovanja: geslom dodaja svoje komentarje, kjer zelo jasno opozarja na ustreznost in pomanjkljivosti obstoječih, z impozantno širino nabranih in v besedilu prevedenih, muzikološko relevantnih opredelitev pojmov.

Preberite knjigo!

* Stefanija, Leon: Računalniško podprto poučevanje glasbe * Computer-Assisted Music Learning. 

* Stefanija, Leon: Zgodovina glasbenega šolstva na Slovenskem – Učbeniki

* Stefanija, Leon: Zgodovina glasbenega šolstva na Slovenskem – Učbeniki

Slovenska glasbena dela, Ljubljana. Filozofska fakulteta, 201

Winkler Kuret, Lučka: Zdaj je nauka zlati čas: glasbeni učbeniki na Slovenskem od srede 19. stoletja do sedemdesetih let 20. stoletja.

* Zadnik, Katarina: Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli – Med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo

* Zadnik, Katarina: Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli – Med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo

Avtorica: Katarina Zadnik
Leto izida: 2018
Št. strani: 181 strani
Zbirka: Glasba na Slovenskem po 1918 (ISSN 2350-6350)

Zadnik, Katarina: Znanstvena monografija dr. Katarine Zadnik zapolnjuje vrzel na področju glasbene didaktike, natančneje na področju nauka o glasbi in Solfeggia v glasbeni šoli. Za razumevanje današnjega koncepta in doktrine obeh predmetov je nujno potreben zgodovinski vpogled v razvoj predmetnih področij od začetka 19. stoletja do današnji dni. Avtorica ob diahronem analitičnem pregledu ugotavlja, da je konceptualni razvoj predmetov razviden tako iz poimenovanja in organizacijske strukture predmetov kot tudi iz metod poučevanja, razvoja učnih načrtov in izdaj učbeniške literature. Pomemben avtoričin doprinos predstavlja sistematična obravnava funkcionalne glasbene pismenosti pri učencih.
Preberite knjigo!

* BOETIJ, Anicij, Manlij, Severin: De institutione musica / Temelji glasbe

Ljubljana: ZRC SA, ZU: Historia scientiae, 2013. ISBN
978-961-254-659-5. Prevod, spremna študija in opombe Jurij Snoj

 

* DESCARTES, Réne. Compendium musicae / Kompendij o glasbi

Ljubljana: ZRC SA, ZU: Historia scientiae, 2001. ISBN
961-6358-43-X. Prevod, spremna študija in opombe Jurij Snoj

* GVIDO iz Arezza. Mikrolog

 Ljubljana, 2023. Prevod Sonja Weiss in Leon Stefanija. Spremna beseda Leon Stefanija. E-dostop: http://pojmovnik.fri.uni-lj.si/mikrolog-gvida-iz-arezza/

* KIRNBERGER, Johann Philipp. Der Allezeit fertige Polonoisen- und Menuettencomponist / Vedno pripravljeni skladatelj polonez in menuetov

Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, Oddelek za muzikologijo. ISBN 961-237-152-0. Prevod: Leon Stefanija.

* KOKOLE, Metoda. Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz “dolgega” 18. stoletja na Slovenskem.

Muzikološki zbornik letnik 47. številka 1 (2011) str. 49–74. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KOFVO9TU 

* Mihelač, Lorena. Uvod v glasbeno teorijo

Uvod v glasbeno teorijo. Ljubljana : GZS, Center za poslovno usposabljanje 2009–2010. Deli: 1, 2, 3, 4,

* RIEPEL, Joseph. Anfangsgründe zur musicalischen Setzkunst: 1. De Rhythmopoeïa, oder von der Tactordnung / Osnove glasbenega stavka:  1. O ritmotvorju ali redu takta.

Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, 2005. ISBN 961-91237-1-9. Prevod: Leon Stefanija.

error: Content is protected !!