(NOVA STVARNOST) = ♦NEUE SACHLICHKEIT♦

Author

Dodaj odgovor