MODUS

ANG: mode; NEM; Modus; FR: mode; IT: modo.

ET: Lat. modus = mera, količina, velikost, pravilo, način (‹KLU›, 484); tj. način medsebojnega obnašanja tonov v neki lestvici.

D: Kakor je navedeno v KR modalitete, modus je naziv za vsako lestvico, razen dur-mol tonalitetne (gl. tonaliteta).

KM: Modus je v terminologiji glasbe 20. stoletja pomemben pojem, ker se z njim označujejo vse vrste lestvične sistematičnosti, ki nimajo veze z dur-molovo tonaliteto, celo dvanajsttonska vrsta in njegove oblike (DAHLHAUS 1968: 7). Modus z omejenimi možnostmi transpozicije pa ima poseben pomen v skladateljski teoriji in praksi O. Messiaena (MESSIAEN 1944: 51–63). Seveda obstajajo nazivi za take nove vrste modalitetne, modusne sistematičnosti (neomodaliteta, neomodalitetnost, polimodaliteta, polimodalitetnost).

KR: V ‹RIC›, III, 190, so ponujeni naslednji pomeni modusa: 1) modus v starogrški glasbi; 2) cerkveni modus; 3) ritemski modus; 4) modus v menzuralni notaciji; 5) današnji durov in molov modus. Pomen t. 5 je v ‹RIC›, III, 192, natančneje pojasnjen takole: »V modernem glasbenem sistemu beseda modus označuje dva tipa lestvice, na (začetnem) tonu c in a. To nista nič drugega kot cerkveni jonski in eolski modus, ki sta se afirmirala v 16. stoletju.« Ta pomen modusa je povsem napačen, ker med drugim zanika razliko med modaliteto (ki v ‹RIC› ne obstaja) in tonaliteto. V ‹CAN›, 337–340, se poleg starogrških in srednjeveških modusov navajajo durova in molova lestvica ter celostopinjska lestvica, pentatonska lestvica, ciganska lestvica, t. i. andaluzijski modus, enigmatična lestvica itn. V ‹CH›, 302, je modus spet samo bodisi durova bodisi molova lestvica, čeprav je v ‹CH›, 302, polimodaliteta definirana kot »polifonija modusov, v najširšem pomenu te besede«. V ‹LARE›, 1044–1045, je pristop pojmu veliko bolj zapleten, ker so izpostavljene težave pri njegovem definiranju. Zato je posebej obdelan sam pojem, njegova zgodovina in cerveni (oz. srednjeveški) modusi. Tudi v ‹GR6›, XII, 377, se pojem »v sodobnem, dvojnem pomenu« definira »bodisi kot ‘posebna lestvica‘, bodisi ‘posplošena melodija’, ali pa kot oboje, odvisno od posebnega glasbenega ali kulturnega konteksta«.

Po analogiji sa tujimi pridevniki (ANG: »modal«, NEM: »modal«, FR: »modale«, IT: »modale«) je iz m. Izpeljan vsebinsko dvoumen slovenski pridevnik »modalni« namesto ustreznega pridevnika »modusni«, podobno kot pri tonaliteti (gl. KR tonalitete). Vendar je za razliko od tonalitete, pri kateri je »tonus« sumljiva ET-osnova, m. kot neizbežna tujka – zlasti kot tehnični pojem – opravičuje tak internacionalizem, zlasti še, ker je »modalni« nemogoče izorieniniti. Naj bosta torej oba pridevnika vsaj enakovredna!

GL: modaliteta, (modalitetnost) = (modalnost), neomodaliteta, neomodalitetnost = (neomodalnost), polimodaliteta, polimodalitetnost = (polimodalnost).

PRIM: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus z omejenimi možnostmi transpozicije, vrsta, serija, sintetična lestvica, sistem.

‹APE›, 180; ‹BASS›, II, 165 = vodilka k modaliteti; ‹BASS›, III, 168 = »modus« (v srednjeveški glasbeni teoriji); ‹DG›, 372–373; ‹GR›, 122; ‹HI›, 295–296; ‹HO›, 620–621; ‹IM›, 247–248; ‹JON›, 168–169; ‹L›, 366; ‹MI›, III, 216–219; ‹P›, 188–189

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!