KRIŽNA RITMIKA

ANG: counter–rhythm (gl. KR), cross–rhythm, cross rhythm; NEM: Gegenrhythmus (gl. KR), Polyrhytmik (‹RL›, 740); FR: contre–rhythme (gl. KR), IT: ritmo contrastante (gl. KR).

ET: Ritem.

D: 1) »(Naziv za) hkratno uporabo nasprotujočih si ritmičnih obrazcev, npr. dve noti proti trem (triole), ali nasprotujočih si poudarkov, npr. 3/4 meter proti 6/8 metru.« (‹APE›, 74)

2) »(Naziv za) ritmične obrazce, npr. dve noti proti trem, tri proti štirim, dve proti petim itn. Včasih se pojem nepravilno uporablja za označevanje bimetrične sheme, kot je npr. 2/4 proti 3/4.«

(‹FR›, 19)

3) »(Naziv za) ritem, znotraj katerega se pravilnemu obrazcu poudarkov iz prevladujočega metra zaperstavlja nasprotujoči obrazec, ne pa le kratkotrajno izogibanje, ki prevladujoči meter pusti v osnovi nedotaknjen.« (‹RAN›, 216)

KM: V D 1 se v primeru za nasprotujoče si poudarke (3/4 meter proti 6/8 metru – prevod je dobeseden, čeprav bi bilo namesto metra v tem kontekstu bolje uporabiti mera!) pravzaprav sugerira polimetrika. Sicer pa je sploh vprašljivo, kako lahko 3/4 in 6/8 meter tvorita nasprotujoče si poudarke, če sta sorazmerno skladna: 6/8 meter izhaja iz sorazmernega zmanjšanja četrtinke kot taktovske enote v 3/4 metru na osminko. V D 2 sta k. r. in polimetrika jasno ločena (bimeter je vrsta polimetrike z dvema metroma tj. taktovskima načinoma!). V D 3 se k. r. tudi poskuša kar se da natančo ločiti od metra (v nadaljevanju je vodilka k: sinkopacija in poliritmika).

V D 4 poliritmike se k. r. skuša ločiti od poliritmike, in sicer v smislu, da gre za njen preprostejši tip. Vendar se tudi tam omenja primer za polimeter (3/8 proti 3/4).

KR: ANG pojem »counter-rhythm«, NEM pojem »Gegenrhythmus«, FR pojem »contre-rythme« in IT pojem »ritmo contrastante« (ki še zlasti ni sopomenski s prejšnjimi pojmi, ker pomeni »kontrastirajoči ritem«), ki so omenjeni v ‹L›, 223, je treba previdno sprejemati, saj je očitno, da so nastali z dobesednim in nepremišljenim prevodom problematičnega NEM pojma »Gegenrhythmus«, ki ga nismo srečali v pregledani literaturi.

N. r. je treba jasno ločevati od poliritma in polimetrike, četudi se njuna ločenost zdi problematična (gl. KM poliritma, kjer se opozarja, da je NEM pojem »Polyrhythmik«, po ‹RL›, 740, ustreznica ANG pojma »cross rhythm«; vendar prim. tudi KR poliritmike). Glede na D 4 poliritma lahko k. r. zares štejemo za bolj preprosto varianto poliritma, vendar ga ne smemo, kot je narejeno v D, mešati s polimetrom. Zgled v D 2 je preveč preprost, vendar nam lahko rabi kot natančen obrazec za dojemanje k. r. kot posledice nasprotovanja različnih ritmov, vendar znotraj istega metra. Naslednji zgled iz Messiaenove Chronochromie (1959–60) za veliki orkester (št. 14 v Uvodu) je tipičen za k. r., ki mu, zaradi izrazite kompleksnosti odnosov med različnimi ritmičnimi sloji, lahko rečemo tudi iracionalni ritem:

KRIŽNI RITEM: Messiaen, Chronochromie

GL: iracionalni ritem, polimeter = (polimetrija) = (polimetrika), poliritem = (poliritmija) = (poliritmika), ritem.

‹GR6›, V, 64

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!