REALIZACIJSKA NOTACIJA

NEM: Realisationsnotation, Realisationsschrift.

ET: Lat. res = stvar (‹KLU›, 586); notatio = označenje, opazovanje; iz notare = označiti, opisati; nota = znak, znamenje, pisan znak (‹KLU›, 508).

D: »(Naziv za) vrsto notacije, ki je, v nasprotju s … tradicionalno rezultatno (ciljno) notacijo, usmerjena k proizvajanju tonov, zvokov in šumov ter se, z obiljem posebnih znakov (npr. kot akcijska notacija) in verbalnimi napotki (npr. kot verbalna partitura) uporablja predvsem v serialni glasbi, aleatorični glasbi in elektronski glasbi.« (‹HI›, 383)

KR: Razlika med tradicionalno notacijo kot rezultatno in sodobno notacijo kot realizacijsko, na katero se opozarja v D, ni vedno povsem jasna, če ne upoštevamo specifičnosti akcijske notacije in/ali verbalne partiture. Partitura za realizacijo

v elektronski glasbi je vsekakor najboljši primer za uporabo r. n.

GL: akcijska notacija, glasbena grafika, grafična notacija, partitura za realizacijo, notacija z napotki, verbalna partitura.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!