PARCIAL(I), PARCIALNI TON(I), DELNI TON(I)

ANG: partial(s), partial (tones), overtone(s); NEM: Partialtöne, Teiltöne; FR: partiel(s), son(s) partiel(s); IT: suoni parziali.

ET: Lat. pars = del; ton.

D: 1) »(Naziv za) vse tone oziroma nadtone, ki zvenijo hkrati s temeljnim tonom. Temeljni ton je prvi parcial s svojimi nadtoni: prvi nadton je drugi parcial itn.« (‹HI›, 470)

2) »(Naziv za) posamezen čisti ton, ki je del sestavljenega tona. Pomensko je pojem podoben harmoniku, vendar se v nasprotju s harmonikom lahko uporablja za šume, katerih sestavne frekvence se ne skladajo z vrsto naravnih harmonikov.« (‹FR›, 64)

3) »(Naziv za) sestavne dele kakšnega sestavljenega zvoka, katerega frekvence, kot mnogokratniki temeljnega tona, niso cela števila.« (‹HO›, 756)

KM: »Posamezni čisti ton, ki je del sestavljenega tona« (gl. D 2), je pravzaprav sinusni ton.

Navidezna zmeda v D 1 izhaja iz razlik v pomenu p. in nadtona. V ‹EH›, 235, so nadtoni (= »Obertöne«) definirani tako: »Nadtoni so parciali, ki nihajo nad temeljnim tonom. Imenujemo jih tudi harmoniki temeljnega nihaja. 1. parcial je temeljni ton; 2. parcial (oktava) se šteje kot 1. nadton; 3. parcial (kvinta) kot 2. nadton; 4. parcial (naslednja oktava) kot 3. nadton itn. Takšna vrsta štetja parcialov in nadtonov hitro pripelje do zamenjave. Zato je Odbor za akustične norme (DIN 1311) zaradi razumljivosti predlagal, da se pojmi, ki se začenjajo s predpono nad- (kot nadton, nadnihaj, nadval) ne uporabljajo. Sicer pojem velja uporabljati za akustično-fiziološke raziskave (konsonanca, subjektivni nadtoni, binarno poslušanje itn.).«

KR: Navedek iz ‹EH›, 235, v KM je sporen, ker se p. mešajo s harmoniki, po D pa so harmoniki samo tisti p., katerih frekvenca je, kot večkratnik temeljnega tona, celo število. V tem smislu je napačna tudi D 3, saj so po njej p. samo tisti sestavni deli tona/zvoka, ki niso harmoniki, čeprav so harmoniki samo podvrsta p., ki mora zadovoljiti določene pogoje. Na previdnost pri zamenjavi p. in harmonikov se jasno opozarja v D 2 (na razliko med p. in harmoniki se opozarja v ‹CAN›, 239, čeprav bi se dalo polemizirati z določitvijo pomena p. – gl. KR harmonikov, in v ‹LARE›, 1193). Kljub temu se v literaturi pogosto uporabljata oba pojma kot sopomenki: v ‹APE›, 217, in v ‹L›, 574, se p. enači z nadtoni in harmoniki; v ‹IM›, 285, se p. navezuje samo na harmonike; v ‹RAN›, 610, je p. enak harmonikom, čeprav se na str. 364 harmonik natačno definira (gl. KR harmonikov).

P. so torej, skladno z D 1 in D 2 ter ET, vsi sinusni toni, ki – hkrati s temeljnim tonom, ki je tudi p. – izoblikujejo kakšen ton/zvok/šum. Mednje (med p.) sodijo tudi harmoniki (ali alikvoti), katerih frekvenca, kot večkratnik frekvence temeljnega tona, mora biti celo število, in formanti, ki posebej pripomorejo k profiliranju zvokov(n)e barve.

Skladno z navedenim v KM p. ne smemo mešati z nadtoni, ker nimajo istega pomena.

GL: sinusni nihaj, ton, val = (sinusni nihaj, ton, val), temeljni ton, ton, zvokov(n)a barva = (barva) = barva zvoka = (zvočna barva), zvokovni spekter = (spekter) = (zvočni spekter).

PRIM: alikvot(i), alikvotni ton(i), formant(i), harmonic, harmoniki, harmonski ton(i).

‹BKR›, IV, 231 = »Teiltöne, Partialtöne«; ‹CP1›, 241 = »overtone« = »nadton«; ‹GR6›, XIV, 254; ‹HK›, 386; ‹KN›, 210; ‹M›, 88–89; ‹MELZ›, Ill, 38 = vodilka k: alikvotnim tonom; ‹P›, 225 = vodilka k: alikvotnim tonom; ‹RL›, 942–943

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!