MODALITETA

ANG: modality; NEM: Modalität; FR: modalité; IT: modalità.

ET: Lat. modus = mera, količina, velikost, pravilo, način (‹KLU›, 484); pripona –iteta od lat. -tas (-tatis) kot oznaka kakovosti, najpogosteje kot pridevniška osnova (nomen qualitatis) (‹BAB›, 333; ‹KLU›, 722).

D: 1) »1. Skupni naziv za značilne harmonske in melodične lastnosti napeva, ki temeljijo na starocerkvenih načinih, za razliko od tonalitete, naziva, ki se nanaša na sistem sodobnega dura in mola. 2. V primerjalni muzikologiji naziv za tonske sisteme arabske, indijske, marokanske, judovske, kitajske in japonske glasbe.« (‹MELZ›, II, 596)

2) »V nekaterih tonskih sistemih tj. zaporedjih ali lestvicah različnih tonov, toni niso enako oddaljeni: včasih dva tona med seboj deli polstopnja1, včasih pa cela stopnja2. In ravno zaradi teh različnih položajev celih stopinj in polstopinj lestvica dobi svoj specifični značaj. Od tod sledi, da obstaja toliko oblik sistema, kolikor obstaja različnih dispozicij v zaporednju tonov, ki tvorijo sistem. V oktavnem sistemu obstaja sedem različnih oblik, ki se dobijo s premeščanjem dveh polstopinj ali pa tako, da se kot osnovo zaporedja osmih tonov vzame vsaka izmed različnih stopinj3 lestvice. Te oblike imenujemo modusiModerna glasba je konstituirana skozi samo dva modusa: durovega in molovega … Naša modusa se lahko transponirata, vendar se s tem dobi le navidezna različnost, ker položaj intervalov ostane vedno enak.« (‹DG›, 372–373)

3) »(Naziv za) sistem odnosov, ki ga tvorijo srednjeveški cerkveni načini, in ki prek osnovnih tonov ter v določenem obsegu določa potek neke melodije.« (‹HI›, 294)

4) »(Naziv za) melodične in harmonske formacije, ki temeljijo na cerkvenih načinih, za razliko od tistih, ki temeljijo na durovih in molovih modusih, na tonalitetah.« (‹APE›, 180).

5) »(Naziv za) tisto, kar se nanaša na modus. Pravzaprav se ta pojem uporablja takrat, ko gre za ostale moduse, ne pa za dur in mol, ki tvorita tonaliteto … Ni običajno govoriti o modaliteti v povezavi z umetnimi modusi (sintetični lestvici) ali pa v povezavi s številnimi eksotičnimi, izvenevropskimi modusi. (‹HO›, 619–620).

6) »(Naziv za) sistem klasifikacije diatonične lestvice, zahvaljujoč kateremu obstaja toliko modusov, kolikor je različnih kombinacij pozicij polstopinj. Posledično izraz označuje tudi značaj neke netonalitetne kromatične ali diatonične lestvice, razen dvanajsttonskega sistema.« (‹MI›, III, 216)

KM: Kljub občutni neizenačenosti D je modaliteto veliko bolj enostavno povezovati z modusom kot pa tonaliteto s »tonusom«, preprosto zato, ker modus kot ET osnova modalitete nima enake funkcije kot jo ima pri tonaliteti »tonus«. Zato lahko trdimo, da je tonaliteta enostavno vrsta modalitete. V ‹LARE›, 1044, se modaliteta, kot oznaka »za glasbeno sintakso, ki uporablja drugačne od klasične dur-molove lestvice«, celo zoperstavlja tonaliteti.

KR: V D 6 je napačno omenjanje »dvanajsttonskega sistema« (gl. KR t. 2 sistema), čeprav se v DALHLHAUS 1978: 7 celo dvanajsttonskio vrsto imenuje za modus oz. za njegovo obliko.

Zaradi specifične terminologije v glasbi 20. stoletja (neomodaliteta, neomodalnost, polimodaliteta, polimodalitetnost), modalitete kot splošnega naziva za sistem modusov ni dobro povezovati le s starogrškimi in/ali srednjeveškimi cerkvenimi modusi (kot v D 1 t. 1, D 3 in 4). Zato ni napačno pod modaliteto uvrstiti vse tiste moduse, ki niso tonalitetni, tj. niso molova ali durova lestvica. Ta predlog se morda ne sklada z izvirno Fétisovo D tonalitete (gl. D 1 tonalitete), ker je po njej tonalilteta isto kot modus. Ker pa se je pomen tonalitete v ožjem smislu jasno profiliral, se je s tem razmejilo tudi pomen modalitete.

GL: dvanajsttonska vrsta, serija, lestvica, modus, neomodaliteta, vrsta, polimodaliteta, serija, sintetična lestiva, sistem.

PRIM: (modalitetnost) = (modalnost), tonaliteta.

‹BASS›, III, 156–163; ‹L›, 264

1 V izvirniku piše »semitono«. Prim KR celostopinjske lestvice.

2 V izvirniku piše »tono«. Prim KR celostopinjske lestvice.

3 V izvirniku piše »gradi«. Prim KR celostopinjske lestvice.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!