MELODIJA ZVOKOV(N)IH BARV = (♦KLANGFARBENMELODIE♦)

ANG: klangfarbenmelodie, sound-color-melody, timbre melody, tone-color melody, melody of instrumental color (gl. KR); NEM: Klangfarbenmelodie; FR: klangfarbenmelodie, mélodie de timbres, mélodie de couleurs; IT: klangfarbenmelodie, melodia timbrica, melodia di timbri.

ET: Grš. melōjdía = petje, pesem, od mélos = petje, pesem in ōjd = petje, pesem, od ájdein = peti (‹KLU›, 472).

D: »Melodija zvokovnih barv je naziv, ki ga uporabi Schönberg na koncu svojega Nauka o harmoniji za sosledje zvokovnih barv ‘katerih medsebojni odnos deluje po logiki, ki ustreza logiki zadovoljstva, ki nam ga daje melodija višine zvoka. To se zdi kot sanjarjenje o prihodnjosti, kar verjetno tudi je. Vendar gre za sanjarjenje, ki se bo verjetno uresničilo.’ (SCHÖNBERG 19667: 503). Idejo melodije zvokovnih barv je Schönberg skušal realizirati v tretji od svojih Petih skladb za orkester op. 16 (1909), ki je izvirno imel naslov Barve. Spodbude za melodijo zvokovnih barv prihajajo iz poznoromantične in impresionistične obravnave orkestra, npr. od izmenjevanja glasbil na isti višini tona (Debussy). Za razliko od Schönbergove ideje o samostojnosti zvokov(n)e barve je ta ideja pri Webernu pojasnjevala strukturo višine tona v skladbi, ki se tako prikazuje tudi kot struktura barve. Naslednji korak je obravnavanje zvokov(n)e barve kot parametra v serialni glasbi.« (‹HU›, 459)

KR: Citat iz SCHÖNBERG 1966: 503, s katerim se v D melodijo zvokovnih barv povezuje s Schönbergom, nam ponuja pravzaprav malo preverljivih podatkov o tem Schönbergovem „sanjarjenju o prihodnjostI», ne glede na terminološke kontradikcije (gl. KR višine zvoka). Zanimivo je, zakaj Schönberg kot primer ne navaja tretje skladbe iz cikla Pet skladb za orkester op. 16, ki je za dve leti predhodil njegovemu »sanjarjenju o prihodnosti«. Očitno niti njemu ni bila dovolj prepričljiva, ker se v »impresionistični« tretji skladbi komajda prepozna melodijo zvokovnih barv (‹EH›; 161).

Zaradi takih nejasnosti je vsak začel melodijo zvokovnih barv, kot privlačno idejo z zgodovinskim ozadjem obravnave orkestra na koncu 19. in začetku 20. stoletja, tolmačiti in uporabljati na svoj način. Tako jo je tudi Webern razumel drugače od Schönberga. »Zanj je funkcija zvokov(n)e barve značilnost višine tona, ki se v melodični celoti, pri stalnem menjavanju glasbil, zdijo različno obarvane, ne opuščajo pa prepoznavnosti višine tona kot posebne celote.« (‹EH›, 161) Če se opremo na tretjo skladbo iz Schönbergovega op. 16, kot na verodostojen primer, bomo opazili, da Schönberg temeljne barve ni dobival iz posameznih višin tona v horizontalnem (kvazi melodičnem) smislu, temveč iz (»impresionističnih«) akordov, npr. v op. 16/3 (redukcija partiture; ‹MELZ›, II, 560–561):

Webernov pristop je bil povsem drugačen: on je višine tona dodatno barval s spremembami v instrumentaciji, je pa pri tem skušal ohraniti njihov horizontalni, melodični značaj. Ravno zato je morda celo z didaktičnim namenom možno ponuditi primer, ki ga imamo za identičnega »kolorističnemu pointilizmu«:

(‹CP1›, 3).

Iz tega primera lahko sklepamo, da je tako razumljena melodija zvokovnih barv pripeljala v serializmu do obravnavanja zvokov(n)e barve kot parametra, ter da se zato (še posebej v ANG-govornem območju) melodijo zvokovnih barv povezuje s pointilizmom (gl. D pointilizma). Verjetno se zato v ‹L›, 302, in v ‹P›, 180, kot napačna ANG-ustreznica NEM-pojma navaja »melodija instrumentalne barve = (melody of instrumental color«).

Schönbergovo »sanjarjenje o prihodnosti« je bilo naprednejše (‹EH›, 161), če sprejmemo primer iz njegovega op. 16/3 kot dokaz, da je melodijo zvokovnih barv razumel tudi skozi vertikalno strukturo oz. skozi intervalno strukturo akorda (ali agregata – D 1), navezujoč se na Tristanov akord, katerega značilnost mnogo bolj temelji na njegovi nenavadni vertikalni strukturi in instrumentaciji, ki jo podpira, kot pa na klasifikaciji akorda v okvirih klasične harmonije. Na ta način je Schönberg pravzaprav napovedal skladanje zvoka in skladbe iz zvoka, sploh v elektron­ski glasbi (‹EH›, 161).

V ‹MELZ›, II, 560–561, so navedene »zvočne« namesto »zvokov(n)e barve«, čeprav se na str. 355 v podnapisu pod sliko omenja »zvokovna barva« (gl. KR zvokov(n)e barve). V ‹P›, 180, se uporablja samo »zvočna barva«, se pa definira kot »razporeditev sukcesivnih tonov melodije na različna glasbila« (gl. KM predhodnega primera).

Pojem se v ANG, FR in IT uporablja tudi v izvirni (NEM-) obliki, kar v slovenščini ni potrebno samo, če se ne želi opozoriti ne njegov specifičen (pa tudi nejasen!) pomen v skladateljski teoriji A. Schönberga. (Podobno je tudi pri »elektronische Musik«; gl. KR elektronske glasbe.)

GL: pointilizem = punktualizem, skladanje zvoka = (Klangkomposition), skladba iz zvoka = (Klangkomposition), višina zvoka, zvokov(n)a barva.

PRIM: (Klangfarbenmelodie).

‹BKR›, II, 297–298; ‹BOSS›, 76–77 = »Klangfarbenmelodie (= mélodie de timbres)«; ‹CP2›, 342 = »klangfarbenmelodien«; ‹DIB›, 333–334; ‹FR›, 47–48 = »Klangfarbenmelodie«; ‹GR›, 104 = »Klangfarbenmelodie (Timbre melodie)«; ‹GR6›, X, 96 = »Klangfarbenmelodie«; ‹HI›, 237; ‹HO›, 537 = »Klangfarbenmelodie«; ‹JON›, 150–161 = »Klangfarbenmelodie«; ‹LARE›, 850 = »Klangfarbenmelodie«; ‹RAN›, 430–431 = »Klangfarbenmelodie«; ‹RIC›, II, 534 = »Klangfarbenmelodie« (gl. tudi dodekafonijo); ‹ROS›, 130–131 = »Klangfarbenmelodie«; SCHMUSCH 1993; ‹V›, 397 = »Klangfarbenmelodie«.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!