FAKTURA

NEM: Faktur; FR: facture; IT: fattura.

ET: Lat. factura = izdelovanje, obdelava, iz facere = delati, narediti, izdelovati (‹DUD›, 173).

D: »(Naziv za) način pisanja, skladanja, za umetniško oblikovanje kakšne skladbe.« (‹HI›, 151)

KM: Pojem se, v povsem specializiranem pomenu, ki ga na tem mestu ne bomo posebej obravnavali, pojavlja v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe (gl. ‹GUI›, 117–118).

V ‹L›, 188, je pojem napačno naveden kot sopomenka strukture, v ‹P›, 79, pa celo kot sopomenka teksture.

KR: Naziv se po pomenu v glasbenem smislu delno enači s »slogom«, vendar je obširnejši: razume se kot način, na kateri je skladana skladba. Če se ta način opisuje, se lahko uporabljajo pojmi za klasifikacijo sloga (enoglasni, homofoni, polifoni – gl. D 1 teksture), čeprav v glasbi 20. stoletja niso povsem zadovoljivi (gl. KR – t. a in b teksture). Zato se v ‹GL›, 67, predlaga pomen pojma, ki bi, v razmerju do strukture in teksture, moral olajšati zapleteno razmerje med gradivom in obliko v glasbi 20. stoletja (gl. ‹G›, 7, 129–133; ‹GL›, 67, posebno glede na predurejanje gradiva in skladanje od začetka, ki zahtevata uvajanje pojma individualne oblike: »Faktura … razume način organiziranja gradiva v formo s strogim upoštevanjem določenih preskriptov, shem in modelov. Fakturna organizacija forme se lahko oceni samo po ujemanju rezultata s preskriptom, shemo in modelom, zato ne posega v problem razmerja med posameznim in celoto (kot npr. v strukturi in teksturi). Glede na to, da je kot rezultat podrobne ‘reprodukcije’ predpisanih kompozicijsko-tehničnih postopkov neustrezna naravi novoglasbene sistematičnosti, nas (fakturna) organizacija gradiva na tem mestu ne zanima.«

»Neustreznost naravi novoglasbene sistematičnosti« se kaže predvsem v takšnih lastnostih kompozicijsko-tehničnih postopkov v glasbi 20. stoletja, kot so nujnost predurejanja gradiva, skladanje od začetka in individualna forma. Poleg tega lahko izpostavimo le dve tehniki (dvanajsttonsko in serialno), ki nekako delujeta kot preskripti, sheme, modeli. Vsekakor je pojem koristen kot oznaka za rezultate, dobljene s takšno tehniko, po čemer se lahko jasno razlikuje od strukture pa tudi teksture. Vendar je preveč obremenjen s primarnim pomenom v smislu D, čeprav bi se lahko povsem jasno uporabljal v tem smislu.

PRIM: struktura, tekstura.

Dodaj odgovor

error: Content is protected !!