DVANAJSTTONSKA VRSTA, SERIJA

ANG: twelve-tone row, twelve-tone series, twelve-tone set; NEM: Zwölftonreihe, Zwölfhalbtontonreihe; FR: série de douze sons, série dodécaphonique; IT: serie dodecafonica.

ET: Serija.

D: Naziv za vrsto (ali serijo) dvanajstih tonov, ki predstavljajo temeljno gradivo v dvanajsttonski, kot serija pa tudi v serialni tehniki.

KR: V ‹FR›, 94, se omenja, da lahko (tonska) vrsta (geslo je »tone row«) »vsebuje ­kakršnokoli število tonov po želji skladatelja, vendar je d. v. najpogostejša«. V takšnih primerih, tj. ko vrsta vsebuje manj kot dvanajst tonov, je bolje, da ne govorimo o vrsti (ker je vrsta praviloma okrajšava dvanajsttonske vrste – gl. D vrste), ampak o npr. modusu (tako kot pri Messieaenu pri modusih z omejeno možnostjo transpozicije).

V slovenščini je treba razlikovati d. n., ki se uporablja v dvanajsttonski tehniki, od d. s., ki se kot predurejanje parametra višine tona uporablja v serialni tehniki. (Nekaj podobnega sugerira ‹RAN›, 744, ko s pojma »row« napoti na dvanajsttonsko glasbo in s pojma »series« na serialno glasbo.)

GL: agregat (D 2), numerična notacija, derivacijska vrsta, serija, dvanajsttonska tehnika (skladanja) = (dodekafonija), dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija = vseintervalna vrsta, serija, dvanajsttonsko polje, heksakord, enointervalna vrsta, serija, razred notne višine = (tonski razred), kombinatorična vrsta, serija, kombinatoričnost, nekombinatorična vrsta, serija, oblika vrste, serije, obrat (vrste, serije) = (inverzija [vrste, serije]), osni ton, osnovna vrsta, serija = (Grundreihe), osnovna oblika (vrste, serije) = (Grundgestalt), parameter, pentakord, permutacija (vrste, serije), podvrsta, podserija, predurejanje gradiva, rakova oblika (vrste, serije) = (retrogradna oblika [vrste, serije]), rakov obrat (vrste, serije) = (retrogradna inverzija [vrsta, serije]), rotacija (vrste, serije), segment (vrste, serije), sekundarna vrsta, serija, serialna tehnika (skladanja), simetrična vrsta, serija, sistem, vseintervalna vrsta, serija = dvanajsttonska vseintervalna vrsta, serija, vsekombinatorična vrsta, serija, tetrakord, transpozicija (vrste, serije), trokord, večdimenzionalni glasbeni prostor, zrcalni obrat (vrste, serije) = (zrcalna inverzija [vrste, serije]).

PRIM: Iestvica, modus, vrsta, serija, trop. BEICHE 1984; ‹L›, 663; ‹P›, 60–61

error: Content is protected !!