AGREGAT

ANG: aggregate; FR: agrégat, agrégation.

ET: Lat. aggregare = (na)gomiliti, pridružiti, dobesedno: pripeljati v čredo, od lat. predlog. ad = k, do in grex = čreda, gomila (‹KLU›, 13,9).

D: 1) » (Naziv za) nizanje tonov1, ki ne predstavljajo nikakršne koherentnosti po kateri bi se (te tone) lahko uvrstilo med akorde ali njihove obrate v okviru klasične harmonije. (‹LARE›, 14)

2) »(Pojem, ki ga uporablja) skladatelj in teoretik M. Babbitt za identificiranje vertikalnega povezovanja heksakorda (ali manjših segmentov) kombinatoričnih vrst, serij. Npr: višine tonov v heksakordu ene oblike vrste, serije bo sestavil z višinami tonov iz heksakorda druge oblike vrste, serije, torej agregat iz dvanajstih višin tonov, če ne obstaja ponavljanje višin tonav heksakordih … Naslednji primer iz Babbittovega cikla Tri skladbe za klavir ilustrira dvanajsttonski agregat, ki je izpeljan iz drugega heksakorda danega iz osnovne oblike vrste, serije

O = osnovna oblika vrsta, serije

(‹FR›, 2–3)

3) »V Cageevi terminologiji (pojem za) skupino tonov, ki jih slišimo naenkrat. Ta predpostavka je izšla iz njegovega ukvarjanja s prepariranim klavirjem. Ko se na prepariranem klavirju pritisne tipka, ne dobimo enega zvoka, ampak agregat dveh ali treh zvokov, ki se slušno lahko razlikujejo. S komponiranimi agregati je ustvarjal v svojem Godalnem kvartetu (1950) in drugih skladbah.«

(‹GR›, 16)

KM: V ‹HO›, 15, se nahaja primer za razlikovanje med a. in akordom: d-f-c-e-a je akord, medtem ko je c-fis-g-cis-gis a. V ‹MI›, I, 249, kot primer za a. navaja naslednji odlomek iz suite 1922, op. 26 (1922) P. Hindemitha:

AGREGAT: Hindemith, 1922

V ‹MI›, I, 245 – v geslu »akord« (avtorja P. Bouleza) – se opozarja, da je akord v zadnjem času, potem ko je postopno izgubil svojo strukturno funkcijo, postal zvokovni agregat (= »agrégat sonore«), izbran zaradi sebe, zaradi svojih možnosti notranje napetosti in razvezovanja; v registru, ki ga sam obsega in z intervali, ki jih sam uporablja. Njegova strukturna funkcija je torej sočasno ublažena in zaostrena, s tem želi dokazati, da je harmonično obdobje v zahodnoevropski glasbi dobesedno zaključena.« V tem kontekstu, v katerem se a. nadgrajuje s pridevnikom »zvokovni«, pojem izgublja tehnični, oziroma strokovni pomen: enostavno je govora o skupini tonov, ki nimajo tonalitetne funkcije. Zato je verjetno v ‹CH›, kjer se a. ne nahaja kot pojem, naveden odlomek iz ‹MI›, I, 245, ki je citiran pod geslom »akord« (gl. ‹CH›, 293). Prav tako se ne gre čuditi, ker se v ‹CH›, 295, kot sopomenka za a. nahaja »zvokovni blok« (= »bloc sonore«; prim. D bloka, ki določa pomen tega pojma v Pojmovniku).

KR: Iz D 1 je razvidno, da se pojem po eni strani uporablja kot sopomenka za vertikalno zvočnost oziroma za skupek tonov, ki se ne dajo definirati z obstoječo klasifikacijo akordov. Torej kot eden od številnih substitutov za akord v terminologiji glasbe 20. stoletja, ki se jasno razlikuje od klastra, clustra. To razlago pojma so sprejeli samo na FR govornem območju.

V D 2 je a. pojem za pravilno kombiniranje delov vrste, serije. V tem pomenu se nahaja zgolj v skladateljski teoriji M. Babbitta oz. v tistih ameriških teorijah dvanajsttonske in serialne tehnike, ki so pod njegovim vplivom. Po tem so pomen a. v dvanajsttonski tehniki enostavno potenciali za uporabo oblik vrste, serije, njihovih delov in transpozicije. Na podoben način A. Logothetis (LOGOTHETIS 1974) v svoji grafični notaciji znak predstavlja kot agregatno stanje glasbe. A. torej v pomenu D 2 komaj še ima pomen tehničnega pojma oz. strokovne besede.

V D 3 se navezuje na pomen, značilen na Cageevo skladateljsko teorijo, ki je nejasna, tudi zaradi nenatančnosti D 3 (zvoki, ki so sestavni del Cageevih a., se slišno pravzaprav ne morejo razlikovati! – gl. spodaj) in zaradi tega, ker ta pojem po Cageu še ni dovolj raziskan.

H. Cowell v COWELL 1970: 103, leta 1952 piše o odnosu med Cageem in Boulezom ter navaja slednji stavek (brez vira): »Boulez je vplival name s svojo idejo mobilnosti; jaz pa sem nanj vplival s tem, da je sprejel mojo idejo agregata.« Cowell nato v nadaljevanju tako razreši pomen a.: »Agregat v Cageevem pomenu je odnos med različnimi in na videz nezdružljivimi objekti, ki se utrjujejo s svojim nizanjem v prostoru, tako kot se oprema in drugi objekti v neki sobi med seboj enostavno nameščajo, saj so v tej sobi sočasno navzoči. Podobno lahko razumemo tudi različne vrste glasbenih medijev kot del nekega agregata in jih tako uporabimo kot material za ustvarjanje glasbenih oblik.« (COWELL 1970: 103) Sam Cage v CAGE 1970: 76 omenja a. pravzaprav v zvezi s prepariranim klavirjem: »Nekatere preparacije … ustvarjajo kombinacije zvokov, čeprav se na klavirju udari samo ena tipka. To je pripeljalo do lestvic in tonov, intervalov in agregatov v Godalnem kvartetu in poznejših skladbah.«

O samem Godalnem kvartetu v CAGE 1962: 23, Cage piše tole: »Skladba z melodično linijo brez spremljave, prinaša posamezne tone, intervale, trizvoke in agregate, ki zahtevajo enega ali več glasbil za njihovo proizvajanje.« Torej niti Cowellova niti Cageeva D ne pojasnjujeta pomena tega pojma, posebno ne v smislu kakšnega racionalnega lestvičnegasestava, ki se kot predurejanje gradiva uporablja pri komponiranju.

M. Fürst-Heidtmann, ki je temeljito raziskovala Cageev preparirani klavir v FURST-
HEIDTMANN 1979: 63 (bel. 1) a., verjetno pod vplivom Boulezove razlage (gl. spodaj), izena
čuje z »zvokovnimi kompleksi« (»Klangkomplexe«) in se sklicuje na zgornji Cageev citat, iz katerega pa ta sočasnost nikakor ni razvidna. D. Charles, v CHARLES 1978: 85, navaja omenjen Cowellov citat in njegovo D a. brez komentarja, kot da je pomen povsem jasen. Nova raziskavanja korespondenc med Boulezom in Cageem (NATTIEZ 1991: 18,43–52 = do sedaj neobjavljeno Boulezovo predavanje iz 1949. leta o Cageevih Sonatah in interludijih za preparirani klavir, 157–158, 203–204) nam odkrivajo tudi zanimive Boulezove razlage a., npr. v BOULEZ 1966d: 176, in to v smislu, ki se že od leta 1949 pojavlja v njegovem predavanju o Sonatah in interludijih (NATTIEZ 1991: 43–52): »Cageu dolgujemo tudi idejo o zvokovnih kompleksih; on je namreč skladal dela, v katerih – namesto, da bi uporabljal čiste zvoke – uporablja akorde, ki nimajo nikakršne harmonske funkcije, ker gre enostavno za vrste zvočnih amalgamov, vezanih na barvo, trajanje in intenziteto. Vsaka od teh značilnosti se lahko razlikuje, ko sledi različnim sestavinam tega amalgama.« Čeprav Cage takšni razlagi ni nasprotoval – kljub dejstvu, da se sam pojem sploh ne omenja (namesto njega se omenjajo »akordi« in »zvočni kompleksi«2) – ostaja nejasna komponenta racionalizacije komponiranja z a. v skladbah, ki sledijo Sonatam in interludijem oz. ki niso komponirane za preparirani klavir. No, kakor koli, a. je v smislu D 3 zopet najbližji pomenu, ki ga določa D 1 oz. je ta tudi eden od substitutov za akord.

GL: derivirana vrsta, serija (glede na D 2), dvanajsttonska vrsta, serija (glede na D 2), heksakord (glede na D 2), kombinatorična vrsta, serija (glede na D 2), oblika vrste, serije (glede na D 2), segment vrste, serije (glede na D 2), preparirani klavir (glede na D 3), sekundarna vrsta (glede na D 2), simetrična vrsta (glede na D 2).

PRIM: (glede na D 1) akord, biakord, celostopinjski akord = (celotonski akord), klaster, diatonični klaster, dvanajsttonski akord, harmonični klaster, harmonija, kromatični klaster, kvartni akord, kvintni akord, mistični/sintetični akord = Prometejev akord, piramidni akord, poliklaster, policluster, Prometejev akord = mistični akord, protoakord, reziduum, resonančni akord, sekundni akord, simultanost, sintetični akord, vertikalna zvočnost, zvočnost (D 2).

BABBITT 1955: 56; BABBITT 1961: 74,86; ‹JON›, 8–9

1 V izvirniku je »sons«, torej »zvokov«. Točnejši prevod je »tonov«,

2 Tega FR pojma (= »complexes de sons«) ni potrebno mešati z »zvočnimi kompleksi« ali »zvoki v množici« (= »sons complexes«, »sons de masse«), ki imajo poseben pomen v Schaefferjevi teoriji konkretne glasbe. Natančneje teh pojmov v tem Vodniku ne bomo pojasnjevali (gl. ‹GUl›, 120–121).

error: Content is protected !!