NEDETERMINACIJA = (INDETERMINACIJA)

ANG: indeterminacy; NEM: Indetermination, Unbestimmtheit; FR: indetermination.

ET: Lat. predpona in- zanika osnovo (‹KLU›, 329), zato je tu prevedena z ne-; determinatio = meja, konec; determinare = omejiti, določiti; iz predl. de = iz in terminare = omejiti, zaključiti (‹KLU›, 129, 138).

D: 1) »Nedeterminacija se nanaša na glasbeno gradivo, ki je pred izvedbo nepredvideno. Izraz se uporablja tudi kot naziv za glasbo, ki je predvidena pred izvedbo, vendar je skladana po načelu operacij naključja … Izraz aleatorika je Boulezova zelo natančna sopomenka za nedeterminacijo, ki jo danes bolj uporabljajo pisatelji kot skladatelji.« (‹V›, 336)

2) »Izraz je uvedel Cage in mu dal prednost pred aleatoriko. Razlikoval je dela, ki so ‘nedeterminirana po načinu skladanja’ (tj. konvencionalno partituro dobimo z operacijami naključja), in dela, ki so ‘nedeterminirana po izvedbi’ (tj. partitura dopušča prosto pot izvajalcem). Primer prve vrste nedeterminacije je Music of Changes in druga dela iz petdesetih let. V drugo vrsto sodijo mnoga Cageeva pozna dela, ki odkrivajo širok razpon sredstev v izogib poudarjanju skladateljske namere: grafična notacija (Concert), verbalna partitura (Inlet), razpolaganje z množico možnosti (HPSCHD).« (‹GR›, 96)

3) »Interpretacija kake nedeterminirane partiture je nujno edinstvena. Ne more se ponoviti. Če se izvaja drugič, je rezultat drugačen. Z izvedbo se torej nič ne doseže, ker se taka izvedba lahko razume samo kot objekt v času. Posnetek take izvedbe nima večje vrednosti od razglednice. Omogoča le vpogled v nekaj, kar je minilo, medtem ko je bila sama akcija nepoznavanje nečesa, kar se še ni zgodilo.« (CAGE 1961a: 39)

KM: D 1 in 2 sta izbrani namerno, ker jasno poudarjata razliko med aleatoriko in n.

KR: V D 4 aleatorike se skuša določiti razliko med aleatoriko in n., ki je nepozorno zanemarjena v ‹FR›, 3, 42, ‹GR6›, I, 237–242, ‹GR6›, IX, 64 (= vodilka k aleatoriki), v ‹IM›, 7, 181, v ‹JON›, 9–11, in v ‹RAN›, 28–29, 394. V ‹EH›, 406, je očitno kritizirana uporaba naključja v aleatoričnih skladbah, kot so Stockhausenov Klavierstuck XI, Boulezova Tretja klavirska sonata in Pousseurovi Scambi: »Tisto, kar se v teh skladbah omenja kot naključje, so pravzaprav formalne sheme permutacije. V terminološkem smislu so iz takšnih urejanj oblike nastali dvomljivi nazivi, kot so usmerjeno, upravljano ali dirigirano naključje. Pri tem pa se spremembe, na katere je naključje vplivalo, niso opisovale z naključjem, temveč s formalnimi manipulacijami.«

Ni priporočljivo izenačevati n. s stohastično glasbo, ker je pri slednji naključje v rabi v ožjem smislu, tj. v tistem, ki mu pripada po teoriji verjetnosti, na kateri sloni Xenakisova stohastična glasba (gl. KR stohastične glasbe).

GL: eksperiment, eksperimentalna glasba, generator naključja (D 2), improvizacija, individualna oblika, kolektivna improvizacija, nadzorovana improvizacija, neslišna glasba, operacije naključja, odprta oblika, postserialna glasba, naključje, statistična glasba, stohastična glasba, work in progress = (delo v nastajanju).

PRIM: aleatorika.

‹BOSS›, 70–72; ‹CP1›, 240; ‹CP2›, 341 = »indeterminate music«; ‹G›, 134–139; ‹GR6›, IX, 64 = vodilka k aleatoriki; ‹M›, 549; ‹SLON›, 1458

NAPRAVA ZA ZAKASNITEV = (DELAY UNIT)

ANG: delay unit, time processor; NEM: Verzögerungsgerät.

D: »(Naziv za) večnamenski elektronski ali elek­troakustični modul za zakasnitev zvočnih procesov ali procesov upravljanja. Naprave za zakasnitev so npr. v različnih napravah za uprav­ljanje npr. generatorja ovojnice. Uporabljajo se tudi pri izenačevanju časovnih tokov v zvočnih signalih, ki se s posebnimi … napravami prenašajo v večjih prostorih (npr. v cerkvah) na način, da zvok, ki ga zvočnik oddaja, pride do poslušalca prej kot izvirni zvok. Na ta način se izognemo motnjam, ki jih povzroča odmev … Obstajajo različne možnosti tehnične uresničitve (zakasnitve) … z napravo za zakasniteGL: 1. elektroakustični, na način, da je signal voden skozi posebne materiale. Npr. pri preprosti napravi za odmev … je zvok voden skozi spiralno vzmet, ploščo ali folijo, ki proizvajajo mehansko nihanje. Na … izhodu se ta zvok pretvarja v elektronske nihaje … 2. elektromagnetski, na način, da signal shranimo na magnetofonski trak in se nato z zakasnitvijo reproducira z magnetofona … (Zakasnitev lahko uresničimo z neskončnimi trakovi) … 3. popolnoma elektronsko, na način, da signal analogno (v analogni zakasnitvi) … ali … digitalno (v digitalni zakasnitvi) … shranimo na spomin, s katerega ga lahko poljubno reproduciramo. Pri digitalnih postopkih se signal najprej (uporablja) v analogni obliki (z namenom, da se potem prek analogno-digitalnega pretvornika spremeni v digitalno obliko). Glede na to, da analogno shranjevanje pri daljših časovnih obdobjih zakasnitev (ki znaša pribl. 0,5 sekunde) proizvaja slišne motnje v kvaliteti zvoka (močan šum, izguba visokih frekvenc, popačenje), se prednost daje digitalnemu načinu … shranjevanja kljub zapleteni tehniki.« (‹EN›, 270)

GL: avtomatska glasba = računalniška glasba (t. 2 v D), neskončni trak = (tape loop), elektronska glasba, zakasnitev = (delay), zanka = (loop), računalniška glasba (t. 2 v D) = avtomatska glasba, vzorčenje = (sampling).

error: Content is protected !!